Algemene voorwaarden - De Cateringfabriek catering aan huis of werk

De Cateringfabriek

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van de Cateringfabriek zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met de Cateringfabriek Catering komt tot stand door acceptatie van de door de Cateringfabriek uitgebrachte   offerte.  Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. De Cateringfabriek behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door de Cateringfabriek te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door de Cateringfabriek te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. De Cateringfabriek mag de overeenkomst, voor zover nog  niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor de Cateringfabriek verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan de Cateringfabriek verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door de Cateringfabriek is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan de Cateringfabriek blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van de Cateringfabriek in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 80%
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van de Cateringfabriek als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke de Cateringfabriek aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de Cateringfabriek annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan de Cateringfabriek te geschieden.
Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door de Cateringfabriek.

Tussentijdse beëindiging
De Cateringfabriek is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens de Cateringfabriek niet of niet naar de Cateringfabriek is bevoegd om de overeenkomst met  onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
De Cateringfabriek is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. De Cateringfabriek is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat de Cateringfabriek niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen         het arrondissement waarbinnen de Cateringfabriek zijn vestiging heeft.

Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en de Cateringfabriek is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is de Cateringfabriek niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Overmacht
In geval van overmacht heeft de Cateringfabriek het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de         overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
– Onlusten.
– Stakingen.
– Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand of ongevallen.
– Transportbelemmeringen.
– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
– Ieder storing in de geregelde productie.
– Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
De Cateringfabriek is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan de Cateringfabriek terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en de Cateringfabriek nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
De Cateringfabriek behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met  de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. De Cateringfabriek heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van de Cateringfabriek te weigeren of de order en/of  opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. De Cateringfabriek heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Toepasselijkheid
1. Op de door de Cateringfabriek aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Hilversum.

CONTACT MET DE CATERINGFABRIEK

Eenofferteaanvragen8
WEBELLENUTERUG
DEELDECATERINGFABRIEK
CONTACTIMG